Lapinlahden Lähde

Kaupunginhallitus käsittelee Jan Vapaavuoren aloitteesta Lapinlahden myyntiä kansainväliselle kiinteistöjalostaja NREP:lle – MIELI ry ottaa kantaa myyntiä vastaan

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 15.6. pormestari Jan Vapaavuoren aloitteesta Lapinlahden myyntiä kansainväliselle kiinteistöjalostaja NREP:lle. Asia jäänee pöydälle seuraavaan kokoukseen (joka on 22.6.), mutta Lapinlahden Lähteen taustataho MIELI ry on ottanut kantaa myyntiä vastaan. Alla on kaupunginhallituksen jäsenille eilen toimitettu pitkähkö kirjelmä:

Arvoisa Helsingin kaupunginhallituksen jäsen,

kaupunginhallitus käsittelee 15.6. pormestarin otto-oikeuteen nojautuen Lapinlahden rakennusten siirtämistä NREP:n kanssa perustettavalle yhteisyritykselle ja suunnitteluvarauksen myöntämistä NREP:lle.

MIELI Suomen Mielenterveys ry on vuonna 1897 Lapinlahdessa perustettu kansalaisjärjestö, joka vuodesta 2014 on kehittänyt Lapinlahden Lähde -toimintaa kaupungilta vuokrattuihin tiloihin. Toiminnan rahoitus on pääosin peräisin STEAn myöntämistä Veikkausvaroista ja omasta varainkeruusta.
MIELI ry on vuokraustoimintaa varten perustanut Lapinlahden Lähde Oy:n, joka on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Lapinlahden Lähde Oy:llä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Lapinlahden päärakennuksen eteläosaan, Venetsia-taloon, Huoltorakennukseen ja Terapiataloon.
MIELI ry haluaa kiinnittää kaupunginhallituksen huomion kaupunkistrategiaan 2017–2021, jonka mukaan kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Näkemyksemme mukaan kaupunkilaisten mielenterveyden edistäminen on kaupungin tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita. Lapinlahden Lähde toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian tavoitetta edistää asukkaiden mielenterveyttä, toimijuutta ja päihteettömyyttä. Myös kaupungin kiinteistöpoliittinen ohjelma vuodelta 2019 määrittelee strategisia syitä kaupungin omistukselle: ”monipuolisen kaupunkikulttuurin kehittäminen, jonkin alueen elävöittäminen ja kehittäminen tietyn kiinteistön avulla, tavoite pitää rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaita rakennuksia kunnossa silloin kun muuta omistajaa ei löydy tai jonkun kokonaisuuden turvaaminen nimenomaan julkisessa yleisessä käytössä”. MIELI ry käsittää, että kaupungin strategiset ohjausdokumentit tukevat Lapinlahden sairaalarakennusten säilymistä kaupungin omistuksessa.

MIELI ry toiveena on, että Lapinlahden rakennukset säilyisivät kaupungin omistuksessa. Ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on yhteinen viitekehys Helsingin kaupungille ja MIELI ry:lle, miltä pohjalta on syntynyt hyvä yhteistyö kaupungin eri toimialojen ja Lapinlahden Lähteen välille. Vastaavaa yhteistä ja yleishyödyllistä viitekehystä ja pitkäaikaista yhteistyötä on vaikea nähdä syntyvän korkeaan tuottoon pyrkivän väliaikaisen omistajan kanssa.

Näkemyksemme mukaan ainoa ideakilpailuun osallistunut ehdotus eli NREP:n ehdotus ei vastaa kaupunkiympäristölautakunnan ideakilpailulle asetettuja suunnitteluperiaatteita, ja yhdymme siksi kaupunkiympäristölautakunnan enemmistön 12.5.2020 hylkäävään kantaan NREP:n suunnitelmaan.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (Ympäristöministeriö, valtioneuvoston hyväksymät 13.11.2008) mukaisesti alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Lapinlahden kulttuuriperintöarvoihin kuuluu erottamattomasti edistyksellinen mielenterveystyö. NREP Oy ei ole osallistanut MIELI ry:tä tai muita rakennuksissa toimivia mielenterveystoimijoita päivitetyn esityksensä valmisteluun, eikä siinä huomioida mielenterveystyön tarpeita. Tämä voi johtua siitä, että NREP:llä ei ole kokemusta suojelukohteista eikä yhteistoiminnasta kansalaisjärjestöjen kanssa.
Tove Janssonin elämäntyö on mitä parhainta mielenterveystyötä, ja olemme olleet yhteydessä Moomin Characters -yhtiöön koskien yhteistyömahdollisuuksia Lapinlahdessa ja synergioita mielenterveystyössä. On valitettavaa, että NREP:n kilpailuehdotuksessa merkittävässä roolissa ollut Moomin Characters The New York Times -lehdessä (https://www.nytimes.com/2020/06/12/arts/finland-moomins-lapinlahti.html ) 12.6. julkaistun tiedon mukaan on vetäytynyt yhteistyöstä NREP:n kanssa. Moomin-yhtiön vetäytymistä ei mainita NREP:n 10.6. pormestarille laaditussa täydentävässä esityksessä, vaikka tämä vaikuttaa alkuperäisen kilpailuehdotuksen sisältöön ja ehdotuksen arviointiin merkittävästi. NREPn kilpailuehdotuksen mukaan päärakennuksen pääkäyttäjä on Moomin Characters (ks. ehdotuksen osa II, sivu 10), ja käyttökaavio (ks. ehdotuksen sivu 34, Moomin on käyttäjä X) osoittaa, että yhtiölle oli varattu lähes puolet päärakennuksesta. Moomin Characters -yhtiön vetäytyminen merkitsee, että kilpailun voittanut NREP:n kilpailuehdotus ei ole toteutettavissa. Alueella on voimassa erinomainen suojeleva asemakaava vuodelta 2012, joka tarjoaa hyvän lähtökohdan rakennusten nykyiselle käytölle ja korjauksille. Luopumalla asemakaavamuutoksista voidaan rakennusten korjaamistoimet aloittaa viivytyksettä.

MIELI ry haluaa tuoda kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi kantansa NREP:n täydennettyyn, 10.6. päivättyyn esitykseen:
NREP:n täydennetty esitys ei merkittävästi eroa NREP:n alkuperäisestä suunnitelmasta, paitsi sairaalan rakennusten omistuksen ja vuokrausvastuiden suhteen. Sen sijaan, että NREP ostaisi rakennukset miljoonalla eurolla, yhtiö saisi vastikkeetta 90 %:n omistusosuuden perustettavasta NREP:n ja kaupungin yhteisyrityksestä.
Täydennetyn ehdotuksen mukaan 40 % tiloista tarjotaan markkinaehtoiseen hintaan kaupungin osoittamille vuokralaisille, esimerkiksi kansalaisjärjestöille. NREP on jo suunnittelukilpailun aikana markkinoinut vuokratiloja MIELI ry:lle, joten näkökulmastamme täydennetty esitys ei tarjoa uusia tai parempia edellytyksiä mielenterveystyölle. Kokonaiskonseptimme Lapinlahdessa perustuu osallisuuden ja merkittävän arjen tarjoamiseen kaupunkilaisille tarjoamalla esimerkiksi vapaaehtoisuuteen, kuntouttavaan työharjoitteluun tai palkkatukityöhön perustuvia toimintoja ja kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia ja ryhmiä. Vuokrattavien neliöiden sijaan meille tärkeintä on toimiva yhteisöllinen kokonaisuus, jossa on mahdollisuus rakentaa työelämään johtavia polkuja, esimerkiksi tarjoamalla harjoittelu- ja työmahdollisuuksia rakennusten ylläpidossa ja korjauksissa, yleisölle suunnatuissa palveluissa ja tapahtumissa. Puisto, auditorio ja eri rakennusten ryhmätilat ovat tärkeitä yhteisiä toimintatiloja. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma puuttuu NREP:n esityksestä. Korjaustoimien tulisi huomioida myös mahdollisuudet lisätä haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta, ja alueen kehittämisen tulisi lisätä kaupunkilaisten sosiaalista yhteenkuuluvuutta riippumatta siitä, onko asukkaalla varaa alueen kaupallisiin palveluihin tai ei.

Kaupunki sitoutuisi NREP:n täydennetyn esityksen mukaan vuokraamaan myös rakennusten myynnin jälkeen kaupungille määritellyt tilat minimissään viideksi vuodeksi markkinaehtoiseen vuokratasoon. Näiden tilojen osalta vuokrausasteeseen liittyvä riski ei näin ollen olisi yhteisyrityksellä vaan siirtyisi yksinomaan kaupungille.
Toiminnan keskeytyksetön jatkuminen on tärkeä kohderyhmällemme. Lapinlahden tyyppisiin suojelukohteisiin perehtyneiden asiantuntijoiden mukaan vaiheittain etenevä korjaus on suositeltava. Suhtaudumme kielteisesti NREPn esitykseen sisältyvään ylikorjaamiseen ja sen vaatimaan rakennusten tyhjentämisen. Vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestölähtöisen mielenterveystyön siirtäminen väistötiloihin korjausten ajaksi muodostaa riskin toiminnan jatkuvuudelle.
MIELI ry:n tavoitteena on ohjata saadut avustukset ja varainkeruun tulokset mahdollisimman paljon järjestön kohderyhmille. Järjestön ei ole tarkoituksenmukaista toimia kalliissa tiloissa, joissa on tehty remontti, jonka kustannusarvio NREPn täydennetyn ehdotuksen mukaan on noin 20–25 MEUR. Puollamme ylikorjaamisen välttämistä ja rakennuksen arvoja säilyttävää korjaamista, jossa alkuperäinen huonejako säilytetään. Kunnostusmenetelmien tulisi hyödyntää koeteltua alkuperäistä rakennustekniikka ja materiaaleja. Painovoimainen ilmastointi säilytetään. Rakennusten nykykäytön vaatima korjaus maksaa kaupungin vuonna 2018 tehdyn kustannusarvion mukaan 9,5 MEUR, josta päärakennuksen osuus on 7,9 MEUR (rakennuskustannusindeksi 7/2018 103.3 mukaan) (Granlund Consulting Oy:n kustannusarvio 29.8.2018 perustuen Lasse Kosunen Oy:n hankeselvitykseen, pvm 10.8.2018 https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/fb/fb3919df398d3d65eaa7b12cbadbce32eb7a2620.pdf ). Tämän kokoluokan korjauksen maksaminen vuokrissa on nykytoimijoille mahdollinen.

NREP:n täydennetyssä esityksessä yhteisyrityksen tosiasiallinen omistus siirtyisi NREP:n osuuden osalta Luxemburgiin. On osa järjestöjen yhteiskuntavastuuta pyrkiä estämään veronkiertoa. Luxemburg on joissakin yhteyksissä luokiteltu veroparatiisiksi, ja julkisen sekä varainkeruun kautta saadun rahoituksemme kulkeminen veroparatiisin maineessa olevaan maahan ja NREP:n rahastojen nimettömille omistajille muodostaisi järjestöllemme maineriskin. Myös Helsingin kaupunginhallitus on 10.6.2013 todennut, että veroparatiisien avulla tapahtuva verojen tosiasiallinen kiertäminen on kaupungille ongelma ja toisaalta että yritystoiminnan avoimuus ja yritysten vastuullisuus veronmaksussa ovat kaupungille tärkeitä päämääriä.

Referenssinään NREP käyttää kööpenhaminalaista yhteisyritystä Nordhavn P/S, joka kuitenkin luonteltaan on ollut vähittäismyyntiin keskittyvä kehittämishanke eikä vastaa kaupunkiympäristölautakunnan 11.12.2018 Lapinlahden kehittämiselle asettamia laajoja tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita.
NREP:n päivitetty suunnitelma tähtää rakennusten myyntiin seuraavalle omistajalle viimeistään 1.1.2028. Kilpailuohjelmassa tavoitteena oli löytää toteuttaja, joka sitoutuu kokonaisvastuuperiaatteella rakennusten kehittämiseen ja ratkaisun toteuttamiseen pitkällä tähtäyksellä. NREP ei pitkällä tähtäyksellä tue olemaan mukana Lapinlahden kehittämisessä. Rakennusten nykykäyttäjille omistajanvaihdokset luovat epävarmuutta ja hankaloittavat pitkän tähtäimen suunnittelua. MIELI ry toivoo, että kaupunki löytäisi aidon pitkän tähtäimen ratkaisun rakennusten omistajuuteen, ja on valmis dialogiin kaupungin kanssa ratkaisun löytämiseksi.
MIELI ry ja muut alueen nykytoimijat ovat muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa perustamassa Lapinlahti-säätiötä, jonka tehtävänä on vaalia Lapinlahden alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa sekä puiston luontoarvoja. Säätiön tarkoituksena on turvata Lapinlahden alueen tulevaisuus kulttuurin ja mielenterveystyön palveluksessa. Säätiön tavoitteena on kerätä yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä pääomaa, jota ohjataan rakennusten ja puiston suojeluun ja toiminnan tukemiseen. Mikäli kaupunki päättää yhtiöittää Lapinlahden rakennukset, avautuu myös mahdollisuus ottaa säätiö osakkaaksi yhtiöön.

Kunnioittavasti
Kristian Wahlbeck
kehitysjohtaja, MIELI ry
hallituksen puheenjohtaja, Lapinlahden Lähde Oy

Kommentit on suljettu.