Lapinlahden Lähde

Aalto Creative Sustainability Capstone -projektit Lapinlahti-yhteisössä

Kuvassa on työryhmä keskustelemassa pöydän ääressä

Kymmenen Aalto-yliopiston Creative Sustainability -maisteriohjelman opiskelijaa toteutti Lapinlahti-yhteisölle kevään 2022 aikana kaksi Capstone-projektikokonaisuutta. Tällä maisteriopintojen loppuvaiheen kurssilla (Capstone in Creative Sustainability) opiskelijat toimivat monitieteellisissä ryhmissä tavoitteenaan löytää luovia ratkaisuja kumppaniyhteisöjen esittämiin todellisen elämän haasteisiin sosiaalisissa ja ympäristökysymyksissä. Projektien aiheina olivat Lapinlahden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sosiaalinen saavutettavuus sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittäminen Lapinlahdessa.

Opiskelijat tekivät tiivistä yhteistyötä Aalto-yliopistolta ja Lapinlahden Lähteeltä tulleiden ohjaajien kanssa sekä tutustuivat Lapinlahteen ympäristönä ja yhteisönä. Molemmat opiskelijaryhmät järjestivät työpajoja, joissa Lapinlahden yhteisön jäsenet pääsivät mukaan osallistumaan ideointi- ja kehittämistyöhön. Kurssin päätteeksi opiskelijat esittelivät lopputuloksensa Lapinlahti-infossa 26.4. ja luovuttivat loppuraporttinsa Lapinlahti-yhteisölle. Raportit tulevat jatkossa toiminaan arvokkaina ohjenuorina ja tukimateriaaleina, kun Lapinlahden toimintaa kehitetään edelleen sosiaalisen vastuullisuuden ja ekologisen kestävyyden osalta.

Kuvassa on paperille piirretty miellekartta

Lapinlahden yhteisön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen saavutettavuuden kehittäminen

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen saavutettavuuden työryhmän tavoitteena on ollut Lapinlahden yhteisön ja palvelujen vaikuttavuuden lisääminen helsinkiläisten keskuudessa. Erityisen tärkeäksi haasteeksi nousi oikeiden ihmisryhmien tavoittaminen ja heidän osallistumisensa Lapinlahden eri toimintoihin. Keskeinen kysymys oli, miten tunnistaa ja tavoittaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät, jotka esimerkiksi kärsivät mielenterveyden haasteista, ovat jääneet ilman tukea, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja jotka kipeästi kaipaavat keskustelukumppania tai muuta tukea.

Ryhmä päätti kohdistaa voimansa Lapinlahdessa jo olemassa olevan yhteisön ja sen tarjoamien palvelujen tukemiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena oli synnyttää yhteistyöverkosto, joka yhdistää helsinkiläisiä julkisen sektorin toimijoita, yhdistyksiä, ryhmiä ja yksilöitä, jotka työskentelevät eri tavoin heikossa asemassa olevien ihmisten parissa, erityisesti kulttuurihyvinvointikentällä. Tämän ryhmän työn innostamana Lapinlahden Lähde Oy, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Taiteen Sulattamo ry ja Helsingin kaupunki lähtivätkin yhdessä suunnittelemaan Lapinlahteen perustettavaa Helsingin kulttuurihyvinvoinnin yhteyspistettä. Tämän yhteyspisteen koordinoimana kulttuurihyvinvointitoimijoiden verkostoon kuuluvat toimijat voisivat paremmin tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa, tiloja, taitoja ja resursseja sekä ennen kaikkea ohjata kohderyhmiinsä kuuluvia ihmisiä heille hyödyllisten toimintojen ja palveluiden pariin. Näin jäsenorganisaatiot voivat saavuttaa kohderyhmiään paremmin ja näin vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan.

Capstone-projektin aikana tehdyn pohjatyön pohjalta Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Lapinlahden Lähde Oy, Taiteen Sulattamo ry ja Helsingin kaupunki – ohjausryhmäkumppaneinaan Taikusydän-verkosto, Alvi ry ja Helmi ry – ovat parhaillaan perustamassa yhdessä edellä mainittua Helsingin kulttuurihyvinvoinnin yhteyspistettä. Tiivistettynä tämän yhteyspisteen tärkeimpänä tehtävänä olisi yhtäältä tehostaa ihmisten ohjaamista kunnallisten palveluiden piiristä heille sopivien, järjestökentän tarjoamien kulttuurihyvinvointipalveluiden piiriin ja toisaalta tiivistää Helsingin seudun kulttuurihyvinvointikentän yhteistyötä muun muassa kohderyhmien tavoittamisen ja yhteistapahtumien sekä -toiminnan merkeissä.

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittäminen Lapinlahdessa

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden työryhmän tavoitteena on ollut toimia yhteisössä fasilitoijana ja edistää yhteisiä visioita ja luoda väylä, jotta yhteisöstä kehittyy erityisesti kierrätyksen esimerkkikohde Helsingissä. Lapinlahden yhteisö on tärkeä osa Helsingin kaupunkia ja olemassa olevien arvojen ansiosta yhteisöllä on potentiaalia toimia inspiraationa ja oppimisesimerkkinä kiertotalouden ja kestävän kehityksen osalta.

Ryhmän tekemän kyselyn perusteella näkyy, että esimerkiksi kestävä toiminta ja kierrätys on jo vakiintunut yhteisön arvoihin. Yhteisössä on vahvaa potentiaalia, intoa ja tahtoa toimia esimerkillisesti muun muassa kierrätysasioissa. Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. Lapinlahden yhteisöllä on edellytykset toimia tässäkin asiassa edelläkävijänä.

Kierrätys on Lapinlahden kaltaisessa kohteessa keskeinen haaste ja ryhmä totesi, että käytännön kierrätystoimet ovat ongelma, jonka ratkaisemiseen on syytä panostaa. Yhteisössä on useita toimijoita, jotka käyttävät paljon raaka-aineita ja materiaalia ja joilta syntyy paljon jätettä tai kierrätyskelpoista ylijäämää, kuten kahvilat, ravintolat, tapahtumajärjestäjät ja visuaaliset artistit. Alueen keräyspiste on käyttäjämäärään suhteutettuna turhan pieni ja kierrätysinfraa olisi muutenkin syytä kehittää. Uusista kierrätyksen toimintatavoista on tärkeää tiedottaa ja kannustaa eri toimijoita yhteistyöhön, jotta käyttökelpoista ylijäämämateriaalia voidaan kierrättää yhteisön sisällä.

Ryhmän järjestämien työpajojen perusteella muotoiltiin kaksi visiota:

  • VISIO 1 – Lapinlahdesta kehittyy vuoteen 2035 mennessä sosiaalisen ja ekologisen kiertotalouden keskus ja kokeilualusta, joka tarjoaa kasvualustan kestävälle taloudelliselle toiminnalle ja sekä ihmisten ja ekosysteemien hyvinvoinnille.
  • VISIO 2 – Lapinlahdesta tulee vuoteen 2035 mennessä helsinkiläinen, tunnustettu ”toivon majakka”, joka on paikka eri organisaatioiden ja ihmisryhmien kokeiluille ja kansalaisvaikuttamiselle sekä kaiken kaikkiaan merkitykselliselle osallisuudelle ja toimijuudelle.

Jotta visiot toteutuvat, on tärkeää kehittää visioita yhteisön sisällä osallistavasti, jotta yhteisön jäsenet tuntevat ne omikseen, motivoituvat ja osallistuvat toteuttamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää luoda myös uusia kontakteja ja synergioita Lapinlahden ulkopuolelle. Ryhmä korostaa myös, että on tärkeää muistaa Lapinlahden puiston luonto ja lajisto ja luoda keidas, jossa nekin viihtyvät ja kukoistavat mahdollisimman hyvin.

Ryhmä esitti myös paljon konkreettisia toimia, jotka ohjaisivat yhteisöä visioiden suuntaan. Tällaisia toimia olisivat muiden muassa Lapinlahti-yhteisön huoneentaulu (Community Manifesto), johon kirjataan yhteiset arvot, tavoitteet, motiivit ja toiminnan periaatteet, kierrätykseen liittyvä aktiivinen tiedottaminen ja ohjeistaminen (Practicalities for recycling), keskustelutilaisuuksien sarja (Lapinlahti Talks) ja Lapinlahteen avattava yhteisötila (Pollination room), jossa on työvälineitä ja tilaa, jossa voi käytännössä edistää itse tekemistä, korjaamista, kädentaitoja, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Suuret kiitokset koko Lapinlahti-yhteisön puolesta molemmille Aalto Creative Sustainability Capstone -työryhmille! Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen saavutettavuuden työryhmään kuuluivat Eve Nieminen, Hanh Nguyen, Katriina Kenttämies, Nora Hildén ja Savannah Vize. Kestävän kehityksen ja kiertotalouden työryhmään kuuluivat Diana Becares Mas, Florencia Pochinki, Marika Taipalus, Sara D’Angelo ja Vivi Mattsson.

Kommentit on suljettu.