Skip to main content

Lehdistötiedote

LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaisuvapaa 4.2.2020


Lapinlahti elävänä kulttuuriperintönä

Seminaari Lapinlahden tulevaisuudesta 10.2. klo 14-16.30


Lapinlahden entisen sairaala-alueen tulevaisuudesta ollaan näinä viikkoina tekemässä kauaskantoisia päätöksiä vailla riittävää julkista keskustelua alueen kulttuuriperinnön säilymisen ehdoista. Seminaarissa käsittelemme Lapinlahden ajassa muuttuvia perintöarvoja arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, kaupunkiympäristön, psykiatrian sekä kansalaisten osallisuuden ja kansalaisliikkeen historian näkökulmista.
Kysymme, mikä tekee valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi määritellyn Lapinlahden ainutlaatuiseksi? Minkälainen alueen kehitys ja tulevaisuuden toiminta säilyttäisi alueen perinnön parhaiten? Miten alueen arvot huomioidaan, jos lisärakentamista sairaalapuistoon sallitaan? Mitä oikeuksia kansalaisilla on kulttuuriperintöönsä?
C. L. Engelin suunnittelemassa sairaalassa lähes 170 vuotta jatkunut sairaalatoiminta on kehittänyt alueen kulttuurihistorialtaan ja kasvillisuudeltaan uniikiksi. Sen myötä paikan rakennuksissa on säilynyt niiden historiallinen kerroksisuus ja puistossa on yhä nähtävissä monien lääkäri- ja potilassukupolvien jäljet.
Tilaisuuden avaavat maisema-arkkitehti Gretel Hemgård, arkkitehti ja tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko ja Mieli Ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck. Tietokirjailija Rita Paqvalénin vetämään paneelikeskusteluun osallistuvat ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, Pro Lapinlahti -liikkeen historiasta tietokirjaa kirjoittava Maija Kerko, dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti ja arkkitehti Tapani Mustonen.
Tilaisuuden järjestävät yksityishenkilöt Maija Kerko ja Rita Paqvalén yhteistyössä Pro
Lapinlahti mielenterveysseura ry:n kanssa.


Paikka: Lapinlahdenpolku 8, Helsinki
Aika: 10.2. klo 14-16.30
Tapahtuman verkkosivut ja FB-sivut:
https://lapinlahdenlahde.fi/tapahtuma/lapinlahti-elavana-kulttuuriperintona/
https://www.facebook.com/events/978838415850731/
Lisätietoja tapahtumasta antavat:
Tietokirjailija
Rita Paqvalén 040-7413363
Lapinlahden alueen asiantuntija
Maija Kerko 040-5356101

PRESSMEDDELANDE
4.2.2020


Lappviken – ett levande kulturarv
Ett seminarium om Lappvikens framtid 10.2.2020, kl. 14-16.30


Under de närmaste veckorna fattas långtgående beslut gällande framtiden för Lappvikens gamla sjukhusområde, utan att bevarandet av områdets kulturhistoriska värde i en tillräcklig utsträckning behandlats offentligt. I seminariet diskuteras Lappvikens betydelse som en kulturmiljö och dess historia presenteras ur arkitekturens, landskapsarkitekturens, stadsmiljöns, psykiatrins samt medborgardeltagandets och -rörelsens perspektiv.
Under seminariet frågas vad är det som gör Lappvikens sjukhusområde, som är klassificerats som en byggd kulturmiljö av riksintresse, så unikt. Vilken slags framtida verksamhet och utveckling av området värdet av området bäst? Hur kan områdets värden beaktas om tillbyggnader tillåts på området? Vilken rätt har medborgarna till sitt eget kulturarv?
Sjukhusverksamheten, som i det av C. L. Engel ritade sjukhuset pågick i nästan 170 år, har gjort området kulturhistoriskt och vegetationsmässigt enastående. Genom verksamheten har de historiska avlagringarna bevarats väl i byggnaderna och i parken kan man ännu se spåren av olika generationer av läkare och patienter.
Seminariet inleds med korta introduktioner till temat av landskapsarkitekt Gretel Hemgård, arkitekt och teamledare Matti Kaijansinkko och utvecklingsdirektör (MIELI Psykisk Hälsa Finland rf) Kristian Wahlbeck. I den av fackboksförfattare Rita Paqvalén ledda paneldiskussionen deltar miljöråd Jukka-Pekka Flander, författare av en kommande historik om Pro Lappviken-rörelsen Maija Kerko, docent Pauliina Latvala-Harvilahti och arkitekt Tapani Mustonen.
Evenemanget arrangeras av privatpersonerna Maija Kerko och Rita Paqvalén i samarbete med Pro Lappviken förening för mental hälsa rf.


Plats: Lappvikens auditorium, Lappviksstigen 8, Helsingfors
Tid: 10.2.2020, kl. 14-16.30
Evenemangets hemsidor och FB-sidor:
https://lapinlahdenlahde.fi/tapahtuma/lapinlahti-elavana-kulttuuriperintona/
https://www.facebook.com/events/978838415850731/
Mer info om evenemanget fås av:
Fackboksförfattare
Rita Paqvalén 040-7413363
Författare av en kommande historik om Pro Lappviken-rörelsen
Maija Kerko 040-5356101


Lapinlahden Lähde

Taiteiden, kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä mielisairaalassa Helsingissä.