Skip to main content

We Pop-Up hanke kehitti tuettua vapaaehtoistoimintaa Lapinlahden Lähteellä

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n We Pop Up -hanke toteutettiin vuosina 2017-2019 Lapinlahden Lähteellä, ja sitä rahoitti STEA. Hankkeen tavoitteena oli yksinäisyyden vähentäminen tarjoamalla mahdollisuuksia tulla mukaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaan sekä kulttuuri- ja luontoaiheisia tapahtumia ja projekteja toteuttaviin työryhmiin. Toiminta oli kaikille avointa ja maksutonta, mutta suunnattu erityisesti ihmisille, joilla oli elämäntilanteen tai mielenterveyden asettamia haasteita.

Matalan kynnyksen ryhmät olivat säännöllisiä ja avoimia toiminnallisia ryhmiä. Ryhmät tarjosivat mahdollisuuden tavata ihmisiä, oppia ja kokeilla uutta sekä kehittää omia sosiaalisia taitoja. Ryhmiin saattoi tulla myös vain kuuntelemaan ja katselemaan ja juomaan kupin kahvia. Näin tuettiin osallistumista myös niinä päivinä, kun oma jaksaminen ei riittänyt. Osallistujan aktiivisuuden kasvaessa oli mahdollista siirtyä työryhmätoimintaan. Työryhmissä toteutettiin osallistujien omista ideoista lähtöisin olevia tapahtumia ja projekteja. Työryhmiin osallistuminen edellytti sitoutumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseen ja halua ottaa vastuu sovituista tehtävistä. Jos työryhmätyöskentelyn tuntui liian haastavalta, osallistujille tarjottiin myös mahdollisuutta kasvattaa omaa toiminnallista roolia apuohjaajana toimimisen kautta. Apuohjaaja sai suunnitella ja ohjata esim. yhden matalan kynnyksen ryhmän kokoontumiskerran. Ohjausvastuun laajuus räätälöitiin osallistujan voimavarojen mukaan ja tukena oli hanketyöntekijä. 

Hankkeessa toteutettuja työryhmiä olivat mm. Pakopelityöryhmä, Juhannustapahtuma, Viherpeukalot viljelykerho, Animaatiotyöryhmä, Sosiaalisten tilanteiden jännittäjät -ryhmä ja Joulutapahtuma. Hankkeessa toimi myös näyttelytyöryhmä, joka toteutti osallistujien näyttelyjä hankkeen näyttelytilaan. Kolmen vuoden aikana matalan kynnyksen ryhmätoiminnassa oli noin 600 osallistujaa ja työryhmissä noin 270 osallistujaa. Hankkeessa oli lisäksi noin 40 vapaaehtoista, jotka toimivat ohjaajina ja apuohjaajina, taiteilijamentoreina, näyttelyvalvojina ja tapahtuma-avustajina. Kerätyn palautteen perusteella 51 % osallistujista koki toimintaan osallistumisen vähentäneen heidän yksinäisyyden kokemustaan joko paljon tai jonkin verran.  

Hankkeen toiminta muotoutui käytännön kokeilujen, erehdysten, arkihavaintojen ja osallistujien ideoiden ja palautteen pohjalta. Toimintaa kehitettiin myös yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Toiminnan lopullinen muoto onkin osallistujien ideoiden, toiminnan ja yhteistyön tulos. Kokemusten pohjalta muotoiltiin tuetun vapaaehtoistoiminnan malli Osallisuuden polku. Mallista on julkaistu opas, jossa esitellään Osallisuuden polku ja joukko konkreettisia ohjeita, joilla vastaavaa toimintaa voi käynnistää muuallakin. Mallin perusajatus on tarjota säännöllistä avointa ryhmätoimintaa ja sen rinnalla enemmän sitoutumista ja aktiivisuutta vaativaa työryhmätyöskentelyä sekä mahdollisuutta toimia ryhmien apuohjaajana. Kaikissa toiminnoissa annetaan tilaa osallistujien omille ideoille ja omien taitojen jakamiselle. Jokainen voi valita itselleen sopivan osallistumisen tavan, ja voimavarojen ja turvallisuudentunteen lisääntyessä edetä polulla.


Osallisuutta kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille!

We Pop-Up -hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukainen toiminta jatkuu Lapinlahden Lähteellä. Jatkotoiminnassa säännöllisistä matalan kynnyksen ryhmistä jatkaa avoin lautapeli-ilta tiistaisin klo 16-19 Kahvila Lähteellä ja Kohtaamisten kahvipöytä keskiviikkoisin klo 14-16 Kahvila Lähteellä. Lisäksi tapahtumatyöryhmiä käynnistetään keväästä 2020 alkaen. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Ryhmätoiminta

Matalan kynnyksen ryhmät ovat säännöllisiä ja avoimia toiminnallisia ryhmiä. Ryhmät tarjoavat mahdollisuuden tavata ihmisiä, oppia ja kokeilla uutta sekä kehittää omia sosiaalisia taitoja. Ryhmiin voi aluksi tulla vain kuuntelemaan ja katselemaan. Jo saapuminen Lapinlahden kauniiseen miljööseen antaa toivoa ja tuo hyvää oloa. Monipuolisista ryhmistä löytyy varmasti jokin kiinnostava aihe, jonka äärelle on mukava tulla tapaamaan ihmisiä.

Matalan kynnyksen ryhmät
  • Avoin lautapeli-ilta tiistaisin klo 16–19
  • Kohtaamisten kahvipöytä keskiviikkoisin klo 14–16
Työryhmät

Kiinnostuksen ja voimavarojen kasvaessa on mahdollisuus tulla mukaan projekti- ja tapahtumatyöryhmiin. Työryhmissä toteutetaan osallistujien omista ideoista lähtöisin olevia projekteja ja tapahtumia. Jokaista työryhmää ohjaa hanketyöntekijä ja/tai vapaaehtoinen. Ryhmänohjaaja auttaa, opastaa ryhmää ja varmistaa, että kaikki ryhmän jäsenet saavat riittävästi tilaa ja positiivisen ryhmätyökokemuksen. Työryhmissä osallistujilta edellytetään sitoutumista ja vastuunkantoa yhteisen projektin toteuttamiseksi. Hankkeessa toteutettuja työryhmiä ovat mm. näyttelytoiminnasta vastaava Näyttelytyöryhmä, Pakopelityöryhmä, Juhannustapahtuma työryhmä, Viherpeukalot viljelykerho, Animaatiotyöryhmä, Sosiaalisten tilanteiden jännittäjät -ryhmä ja Joulutapahtuma-työryhmä. Hankkeessa on mahdollisuus tehdä myös vapaaehtoistyötä matalan kynnyksen ryhmien yksittäisten ryhmäkertojen ohjaajana. Ryhmäkerran vetäminen antaa hyvän mahdollisuuden jakaa omaa osaamistaan ja löytää omia taitojaan. Työntekijä on ohjaajan tukena toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintamme tarjoaa ravinteikkaan maaperän inspiroitua, vahvistua, oppia ja jakaa omaa osaamistaan – tai vain olla, vahvistua mukavan tekemisen ja ihmisten parissa. Toiminta on syrjinnästä vapaata ja päihteetöntä. Lapinlahden historialliset sairaalarakennukset ovat valitettavasti vain osin esteettömiä.

Tervetuloa mukaan toimintaan! Jos haluat lisätietoja, otathan meihin yhteyttä. Otamme myös mielellämme vastaan ryhmiä vierailulle ja esittelemme toimintaamme sekä Lapinlahden upeaa ympäristöä. Teemme myös yhteistyötä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.