Skip to main content

Lapinlahti-yhteisön kannanotto koskien Kiinteistö Oy Helsingin Lepakon ja Lepakonaukion tornitalon suunnitteluvarausta 19.10.2022

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 11.10.2022 jättänyt pöydälle ehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Ruoholahden Lepakonaukion alueen varaamisesta Kiinteistö Oy Helsingin Lepakolle (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) alueelle rakennettavan tornitalon suunnittelua varten: § 560 Asia/13

Me Lapinlahti-yhteisössä edellytämme, että tämän suunnitellun tornitalon varjotutkielmat tehdään myös syys- ja talvikuukausilta. Nyt esityksessä mukana olevat varjotutkielmat koskevat ainoastaan kevätpäiväntasausta ja kesäpäivänseisausta. Tornin varjostusvaikutus on kuitenkin merkittävämpi kausina, jolloin aurinko paistaa matalammalta. Liian korkeaksi ja massiiviseksi rakennettava tornitalo varjostaisi Lapinlahden sairaalan puistoa ja heikentäisi hallitsevalla asemallaan ja näkyvyydellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen ja sen rakennusten virkistyksellistä arvoa. Korkeat lasipinnat viheralueen vieressä ovat myös erittäin vaarallisia linnuille, koska lasipinnat luovat harhaanjohtavan maiseman vihreine heijastuksineen ja linnut erehtyvät luulemaan niitä puiksi törmäten näin lasiseiniin.

Edellytämme myös että Ruoholahden metroasemalta säilyy suora kulkuyhteys Lapinlahden sairaala-alueelle Itämerensolaa pitkin myös mahdollisen rakennusvaiheen aikana sekä sen jälkeen. Lapinlahden saavutettavuuden kannalta suora kulkuyhteys lähimmiltä joukkoliikenneasemilta ja -pysäkeiltä on aivan keskeisen tärkeää. Lapinlahden on tärkeää pysyä helposti saavutettavana etenkin heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien kannalta.

Ruoholahden Lepakonaukion kehittämisen erityisten varausehtojen kohtaa 3e ehdotamme muutettavan seuraavansisältöiseksi: Uudisrakennus suunnitellaan yhteistyo?ssa? asemakaavapalvelun kanssa kaupunkikuvaltaan ja korkeudeltaan sopivaksi olemassa olevaan rakennukseen, Porkkalankadun toimitilavyo?hykkeen kokonaisuuteen seka? muuhun suunnitteilla olevaan maanka?ytto?o?n huomioiden erityisesti viereisen Lapinlahden sairaalan puistoalueen virkistyskäytön sekä sen ja viereisen hautausmaan kulttuuriympäristöarvot. Uudisrakennuksesta tulee laatia kolme kaupunkikuvaltaan vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa. Uudisrakennuksen korkeudessa tulee huomioida erityisesti se, ettei rakennuksesta saa langeta varjoa viereiselle Lapinlahden sairaalan puistoalueelle.

Yleisesti ottaen pidämme tiiviin kaupunkirakenteen sopivan erityisen hyvin Ruoholahden ja Salmisaaren alueelle Länsiväylän, Lepakonaukion ja Lapinlahden puiston etelä- ja lounaispuolelle. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon erityisesti ympäröivien alueiden varjostusvaikutukset ja kasvavien alueiden rakentamisen ja jatkuvan käytön aikaiset mahdolliset haittavaikutukset ympäröiville alueille muiden muassa melun, ilmansaasteiden ja kulkuesteiden muodossa. Kaupunkirakenteen muutosten haittojen minimointi sekä ennen kaikkea positiiviset pitkän aikavälin ilmasto-, luonto- ja ympäristövaikutukset tulee ottaa kaiken suunnittelun lähtökohdaksi ja ensisijaisiksi sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin nähden. Olemassa olevan rakennuskannan korvaaminen uudella ja hyvin korkealla rakentamisella ei välttämättä olekaan ainakaan ilmastonäkökohdista täysin ongelmaton ratkaisu. Olemmekin kiitollisia, että otatte nämä seikat ja näkökulmat jo aikaisessa vaiheessa tarkasti huomioon!


Koko Lapinlahti-yhteisön puolesta,


Ville Pellinen, toimitusjohtaja, Lapinlahden Lähde Oy

Nonni Mäkikärki, toiminnanjohtaja, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry

Kimmo Lehtonen, puheenjohtaja, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo

Markku Kärmeniemi, toimitusjohtaja, Kakspy Palvelut Oy


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.