Skip to main content

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n vuosikertomus 2020

ProLapinlahti musta

YLEISTÄ

Pro Lapinlahti ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen ja kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia kulttuurin ja ympäristön keinoin sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä. Yhdistys vastaa alueen mielen hyvinvoinnin keskuksen, Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Toimintamuotoina ovat matalan kynnyksen yksinäisyyttä ehkäisevä ja osallisuutta vahvistava ryhmätoiminta, tapahtumatoiminta, kaupunkiluontokeskus, asukastila, kotoutumista tukeva toiminta, viljelypalstoja ja museotoiminta. Varainkeruutoimintaan kuuluu alueen kirpputori. Yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys Pro Lapinlahden tuki Oy harjoittaa kahvila- ja saunatoimintaa.

Lapinlahden vanhan sairaala-alueen muodostaman kulttuuriperintökohteen vaaliminen on olennainen osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistys oli mukana Helsingin kaupungin järjestämässä ideakilpailussa, jolla alueelle haettiin uutta omistajaa ja tulevaisuuden käyttötarkoitusta.  Yhdistys osallistui osana Y-säätiön kilpailuehdotusta ”Lapinlahti 360”, kunnes Y-säätiö yllättäen päätti vetäytyä kilpailusta tammikuussa 2020. Ideakilpailun ainoa jäljellä oleva kilpailuehdotus julistettiin voittajaksi. Kyseessä oli kansainvälisen kiinteistökehittäjän ehdotus, ja suunnitelmaan sisältyi massiivista uudisrakentamista sairaala-alueen puistoon. Tämä herätti yleisesti suurta vastustusta, ja Pro Lapinlahti – joka jo yli 30 vuoden ajan on toiminut kaupunkilaisten äänenä aluetta koskevassa keskustelussa – onnistui, yhteistyössä muiden Lapinlahden toimijoiden kanssa, mobilisoimaan kaupunkilaiset vastustamaan esitystä keräämällä adresseja, kirjoittamalla lausuntoja ja mielipidekirjoituksia ja osallistumalla keskusteluun eri viestintäkanavien kautta. Sekä Helsingin kaupunkiympäristölautakunta että kaupunginhallitus päätyivät hylkäämään ehdotuksen. Kaupunginhallitus päätti myös käynnistää selvitystyön, jonka tavoitteena oli löytää “laajasti hyväksyttävissä oleva ja toimintakonseptiltaan monipuolinen toteutusratkaisu”.

Syksyllä 2020 yhdistys käynnisti Tulevaisuuden Lapinlahti -osallisuushankkeen, jonka tarkoituksena oli kerätä näkemyksiä ja toiveita Lapinlahden alueen kehittämistä varten. Hankkeen kautta haluttiin nostaa kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden ääni kuuluviin alueen tulevaisuutta koskevassa keskustelussa. Syksyllä Lapinlahdessa järjestettiin keskustelutilaisuus, joka toteutettiin suoratoistolähetyksenä, ja lisäksi hankkeelle perustettiin Näkökulmia Lapinlahteen -blogi. Osana hanketta toteutettiin verkkokysely, jonka tulokset julkaistiin Tulevaisuuden Lapinlahti -raportissa. Raportti luovutettiin myös kaupungin asettamien selvityshenkilöiden käyttöön.

Selvityshenkilöt kutsuivat yhdistyksen yhteistyötapaamiseen jo heti selvitystyön alkuvaiheessa, ja tiivis yhteistyö heidän kanssaan jatkui läpi koko prosessin, joka painotti puiston suojelun, mielenterveystyön jatkumon, kulttuuriperinnön vaalimisen, osallisuuden ja lähidemokratian tärkeyttä alueen tulevaisuuden suunnittelussa.

KORONAEPIDEMIA VAIKUTUKSET YHDISTYKSEN TOIMINTAAN

Alueen tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden lisäksi vallitseva koronapandemia vaikutti vahvasti yhdistyksen toimintaan vuonna 2020. Pandemiasta johtuvat rajoitustoimenpiteet, määräykset ja ohjeistukset vaikeuttivat toimintaa. Sopeutuminen vei aikaa ja voimavaroja, ja joistakin toiminnoista oli luovuttava. Oli vaikea suunnitella tapahtumia ja toimintoja, ja suunniteltujen tapahtumien toistuvat perumiset lannistivat niin työntekijöitä kuin osallistujia. Korona pakotti myös oppimaan uusia taitoja. Ryhmätoiminnoista lähes kaikkia ainakin yritettiin toteuttaa verkossa. Joissain ei tavoitettu kohderyhmää, joissain osallistujamäärä kutistui, mutta jotkut onnistuivat jopa kasvattamaan osallistujamäärää verkossa toteutetuissa tapaamisissa.

Vuoden aikana kehitettiin erilaisia digitaalisia toimintoja, luentoja ja verkkoon ladattavia tallenteita. Verkkotoiminnot ja -sisällöt vaativat kuitenkin osaamista, jota työntekijöillä ja ryhmänohjaajilla ei aina välttämättä ollut. Lapinlahden yhteisöstä, harjoittelijoista ja vapaaehtoisista löytyi kuitenkin tarvittavaa osaamista, jotta pystyttiin tarjoamaan laadukasta toimintaa myös verkkoympäristössä. Vuoden aikana kehitettiin myös uutta, ulkona toteutettavaa toimintaa.

TOIMINTA

Pro Lapinlahti toimii yhdessä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa Lapinlahden entisen psykiatrisen sairaalan säilymiseksi kaikille avoimena mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskuksena, Lapinlahden Lähteenä. Tämän kansalaisten kaupunkiolohuoneena toimivan keskuksen kulmakivinä ovat yhteisöllisyys, vertaisuus, osallisuus, vapaaehtoistoiminta, kulttuuri, luovuus, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lapinlahden Lähde on turvallinen paikka tulla myös silloin, kun elämä tuntuu vaikealta.

Vuosi 2020 oli merkittävä toiminnan vakiinnuttamisen kannalta, kun STEA päätti myöntää yhdistykselle kohdennettua Ak-avustusta yksinäisyyttä vähentävään, mielenterveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävään toimintaan. Avustus mahdollisti sen, että yhdistykselle pystyttiin palkkaamaan yhdistyksen ensimmäinen toiminnanjohtaja sekä ensimmäinen toimintakoordinaattori. Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat yksinäisyyttä elämäntilanteensa takia ja syrjäytymisuhan alla olevat aikuiset, etenkin mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä työelämän ulkopuolella olevat nuoret aikuiset ja ikääntyneet. Toimintamuotoina ovat olleet matalan kynnyksen ryhmätoimintaprojekti- ja tapahtumatyöryhmät, mielenterveyden edistämiseen tähtäävät koulutukset sekä yleisölle avoimet tapahtumat ja luennot. Osaavat, sitoutuneet ryhmänohjaajat ovat tärkeä toimintoja edistävä asia. Ohjaajista suuri osa on vapaaehtoisia, ja moni heistä on kulkenut kohdennettua toiminta-avustusta edeltäneen We Pop Up -hankkeen kehittämää osallisuuden polkua pitkin osallistujasta vapaaehtoiseksi ja ohjaajaksi. Kohderyhmä pyritään osallistamaan toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

MIITTI-TOIMINTA

Monikulttuurisen MIITTI-toiminnan tavoitteena on ollut tukea maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja lisätä dialogia erilaisten vähemmistöryhmien ja kantaväestön välillä. Lähestymistapana toiminnassa on inkluusiomalli, jossa toiminnan ja kohtaamisen tuottama vuorovaikutus eri taustoista tulevien ihmisten välillä lisää laajasti hyvinvointia ja jossa maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat mukana aktiivisina toimijoina jokaisessa vaiheessa toiminnan suunnittelusta toteutukseen.

Toimintaa toteutettiin vuonna 2020 aikaisempaa pienemmillä resursseilla.  Helsingin kaupungin myöntämä asukasosallisuusavustus mahdollisti joidenkin aiemmissa MIITTI-hankkeissa toteutettujen ryhmätoimintojen jatkumisen, osittain vapaaehtoisten vastuuohjaajien vetäminä. Säännöllinen, avoin ryhmätoiminta oli iltapainotteista, ja siihen kuului mm. monikulttuurisia kielityöpajojakeskusteluryhmiä sekä liikunnallisia ryhmiä, kuten Run to sauna, Guided meditation, Helsinki self-improvement group, Kielivaihtokulma, ACT-työpaja, Immigrants talking immigration, Suomea suomeksi sekä Let´s tango. Koronakevään sulun myötä ryhmät siirtyivät verkkoympäristöön. Rajoitustoimenpiteiden salliessa ryhmiä toteutettiin koronavuoden aikana tapahtumapaikalla sekä tarvittaessa verkkoympäristössä tai molemmissa.

LUONTO- JA VILJELYTOIMINTA

Lapinlahden kaupunkiluontokeskus tarjoaa monipuolisesti matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia erilaisten luonto- ja liikuntaharrastusten parissa. Hanke on lisännyt hyvinvointia tukevia luontokontakteja ja luontoon liittyvää osaamista, keinoja elää ekologista kaupunkielämää sekä tarjonnut yhteisöllisiä kokemuksia erilaisten luontoaiheisten toimintojen kautta, kuten mm. luonnonmukaisen kaupunkiviljelyn, lähiruoan ja luonnonantimien, kierrätyksen, kalastuksen, melonnan, linturetkien, villivihannesretkien jne. kautta. Toimintaa on toteutettu yhdessä Lapinlahden kulttuuritoimi ry:n kanssa Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan myöntämän turvin.

Toimintaa on toteutettu mahdollisimman matalalla kynnyksellä, jotta kaikilla on ollut mahdollisuus osallistua – myös ihmisillä, jotka eivät itsenäisesti kykene tai joilla on vaikeuksia nauttia luonnosta, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat, yksinäiset ja kehitysvammaiset.

Toimintamuotoina ovat olleet mm.

 • infopiste, josta on saanut tietoa Helsingin kaupunkiluontokohteista, kierrätyksestä, kaupunkiviljelystä, kaupungin florasta ja faunasta
 • lainauspiste, josta on voinut lainata laajan valikoiman pihapelejä, roskapihtejä ja mato-onkia
 • avoimet ja ilmaiset työpajat
 • luennot, joiden kautta yleisöllä ollut mahdollisuus saada tietoa eri luonto- ja liikuntaharrastuksista
 • luontoherkkyysharjoitukset: meditaatiot ja mindfulness-harjoitteet
 • ryhmätoiminta: taidetyöskentelyä luonnossa tai luonnosta ammentaen, läsnäoloharjoituksia jne.
 • näyttelytoiminta: harrastajien ja puoliammattilaisten luontoaiheista taidetta ja valokuvia
 • tapahtumat: rantojen siivoustalkoita, tulppaanien istutustalkoot jne.
 • viljelytoiminta, jonka kautta luontokeskus on vastannut kahden eri viljelyalueen hoidosta tarjoamalla yhteisöviljelyä.

Lisäksi luontokeskus on ylläpitänyt viherkasvien vaihtopöytää sekä huolehtinut ulkoistutuksista.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa toimintaa, ja he ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumia, toimineet ryhmänohjaajina, osallistuneet monipuolisesti vaikuttamistyöhön, toimineet kirpputorin myyjinä, museo-oppaina, auttaneet kahvilassa, osallistuneet viljelypalstojen hoitoon sekä hoitaneet talon huonekasveja. Ryhmien ohjaajista suuri osa on vapaaehtoisia, ja moni on kulkenut kohdennettua toiminta-avustusta edeltäneen We Pop Up -hankkeen kehittämää osallisuuden polkua pitkin, osallistujasta vapaaehtoiseksi ja ohjaajaksi.

TILAT

Yhdistys toimii MIELI Suomen mielenterveys ry:n tytäryhtiöltä, Lapinlahden Lähde Oy:ltä, vuokratuissa tiloissa sekä alueen päärakennuksessa että Venetsia-talossa. Yhdistys luopui Venetsia-talossa sijaitsevasta Avoimesta tilasta elokuussa ja sen tilalle vuokrattiin päärakennuksesta ryhmätila Valo. Tämän lisäksi yhdistyksellä on käytössä ryhmätoimintaa varten auditorion yläpuolella oleva MIITTI-tila. Museota varten vuokratun, niin kutsutun ylilääkärin asunnon vuokrasopimus päättyi maaliskuussa ja museo siirtyi Kahvila Lähteen yhteyteen päärakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Museo- ja näyttelytoimintaa varten vuokrattiin niin kutsuttu Käytävägalleria sekä käytävän ja kahvilatilan välinen tila.

VIESTINTÄ

Yhdistys teki aktiivista viestintää vuoden 2020 aikana yhdistyksen ja Lapinlahden Lähteen eri viestintäkanavien kautta. Tärkeimmät viestintäkanavat ovat kuukausittain ilmestyvä uutiskirje, joka lähetetään sähköpostitse noin 3500 vastaanottajalle, sekä Lapinlahden Lähteen Facebook-sivu, joka vuoden aikana onnistui kasvattamaan seuraajamääränsä lähes 15 000:een.

Yhdistyksen viestinnässä vaikuttamisviestinnällä on ollut tärkeä osa.  Vaikuttamistyötä tehtiin aktiivisesti sekä yhdistyksen kautta että muiden Lapinlahden toimijoiden kanssa osana vaikuttamisviestintäryhmää, jonka puheenjohtajana toiminnanjohtaja toimi huhtikuusta alkaen. Vaikuttamisviestintäryhmä kokoontui viikoittain lähes koko vuoden.

STRATEGIATYÖSKENTELY

Pro Lapinlahti on sääntöjensä mukaan järjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia sekä edistää entisen Lapinlahden alueella sen kulttuurihistoriallisen arvon mukaista toimintaa.

Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa v. 2017 laaditun strategian pohjalta, jossa on määritelty yhdistyksen perustehtävä, arvot ja visio. Yhdistyksen perustehtävänä on puolustaa ja vaalia aktiivisesti Lapinlahden keidasta. Tämän keitaan äärellä ihmisellä on oikeus olla omana itsenään, myös haavoittuneena. Keitaan tehtävä on tukea helsinkiläisten mielenterveyttä ja hyvinvointia monimuotoisesti mm. kulttuuria ja luontoa hyödyntävin menetelmin. Näiden menetelmien äärellä osallistujat pääsevät toteuttamaan itseään ja saavat voimaantumisen kokemuksia.

ARVOT

 • Avoimuus ja läpinäkyvyys (organisaation taso).
  Yhdistyksen toimintaperiaatteisiin kuuluvat avoimuus ja läpinäkyvyys. Yhdistyksen toimintaan liittyvät tahot (yksilöt ja yhteisöt) saavat tämän kokemuksen eri tilanteissa, esimerkiksi viestinnällisissä, vuorovaikutuksellisissa ja muissa kohtaamisissa sekä yhdistyksen työntekijöiden, vastuuhenkilöiden kuin vapaaehtoistenkin sekä käytettävien mediavälineiden ja muiden välineiden välityksellä.
 • Ihmisarvo (yksilön taso).
  Yhdistyksen toimintaa ohjaavat yksilön kunnioitus ja vastuu, jotka koskettavat jokaista toiminnassa olevaa ja toimintaan mukaan tulevaa. Perusajatuksena on se, että yksilöissä on enemmän voimavaroja kuin mitä he itse tunnistavat. Lapinlahden toiminnoissa mukana ollessaan he löytävät niitä.
 • Lapinlahden arvo (paikan taso).
  Lapinlahden sairaala ja sen alue tarjoavat kaikille kaupunkilaisille vapaata hengitystilaa, mahdollisuuden voimaantua ja hyväksyä oma haavoittuneisuutensa. Alueen kauneusarvo on korvaamaton, ja sen ylläpitämiseksi kaupunkilaisten keitaana yhdistys jatkaa hyvää työtänsä monin eri keinoin.

VISIO

Yhdistys ylläpitää ja kehittää Lapinlahdesta kukoistavaa tapahtumakeskusta, jossa ovat vahvasti läsnä mielen hyvinvointia tukevat teemat. Lapinlahti säilyy nykyisen kaltaisena ei-kaupallisena yhdessä tekemisen ja kulttuuritapahtumien toteutuspaikkana. Yhdistys on Helsingin kaupungille arvostettu ja toiminta-alueellaan strateginen kumppani, joka tukee mm. alueen hyvinvointitalouden kehittymistä.

KOKOUKSET

Hallitus järjesti vuoden aikana 13 kokousta. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 23.4.2020 niin, että osallistuminen oli mahdollista sekä Lapinlahden auditoriossa että etänä Zoom-sovelluksen kautta. Vuosikokoukseen osallistui 13 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lassi Rajamäki ja sihteerinä Nonni Mäkikärki. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin professori Pentti Arajärvi edellisen puheenjohtajan Katja Liuksialan aloitettua yhdistyksen toimintakoordinaattorina. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kutsui koolle ylimääräiseen kokouksen, jossa hyväksyttiin hallituksen esittämä sääntömuutos. Sääntömuutos koski lisäystä luontoarvojen vaalimisesta yhdistyksen tarkoitukseen ja toimintaan.

TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT VUONNA 2020

Yhdistyksen hallitus 2020 (23.4. asti)

Hallituksen puheenjohtaja: Katja Liuksiala, Lassi Rajamäki, vt.pj 30.1.–28.2.

Hallituksen varsinaiset jäsenet: Tiina Taipale (2019–2020), Irma Pillai (2018–2019), Sinikka Lehto (2019–2020, erosi 3.6.2019 hallituksesta), Michael Aston (2019–2020), Tuomas Karisto (2018–2019), Kristian Wahlbeck (2018–2019).

Hallituksen varajäsenet: Kasper Muttonen (2018–2019), Lassi Rajamäki, varapj.

(2018–2019), Klaus Welp (2019–2020), Thomas Slätis (2019–2020).

Yhdistyksen hallitus 2020 (23.4. alkaen)

Hallituksen puheenjohtaja: Pentti Arajärvi

Hallituksen varsinaiset jäsenet: Lassi Rajamäki, varapuheenjohtaja (2020–2021), Tiina Taipale (2019–2020), Irma Pillai (2020–2021), Michael Aston (2019–2020), Kristian Wahlbeck (2020–2021), Kasper Muttonen (2020–2021).

Varajäsenet: Klaus Welp (2019–2020), Thomas Slätis (2019–2020), Tuomas Karisto (2020–2021).

Toiminnantarkastaja: Pirkko Nilsson (varalla Marja Aho).

Taloudenhoitaja Essi Manninen.

Hallituksen sihteerinä on toiminut Kristian Wahlbeck 1.3. asti ja toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki 1.3. alkaen.

Palstavastaavana on toiminut Antoine Chauveau.

Yhdistyksen henkilöstö:

Yhdistyksen palveluksessa vuoden aikana toimineet työntekijät:

WPU-hanke: Laura Kontiala 31.1. asti

MIITTI-hanke: Alaa Altamimi, Amjad Sher, Tuomas Karisto 31.5. asti

Taloudenhoitaja Essi Manninen

Toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki 1.3. alkaen

Toimintakoordinaattori Katja Liuksiala 1.3. alkaen (vt. toiminnanjohtajana 1.1.–28.2.)

Kaupunkiluontokeskuksen työntekijä: Taina Laaksoharju 1.6. alkaen

Viestintäavustaja: Jukka Leppikangas 1.5. alkaen

Lisäksi yhdistys tarjoaa harjoittelupaikkoja työkokeilun jaksoille, kuntouttavaan työtoimintaan sekä opiskelijoille, etenkin kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Lapinlahden Tuki Oy:llä on ollut kolme osa-aikaista työntekijää: Johanna Lindqvist, Marjo Räty ja Anita Paulig (1.6. asti).

Henkilöstön ja hallituksen pikkujoulut järjestettiin 13.11. Shouting man -huutotyöpajan jälkeen ilta jatkui illallisella ravintola Farangissa.

JÄSENISTÖ JA TALOUS

Jäseniä yhdistyksessä oli 177. Jäsenmaksu v. 2020 oli 15 euroa, ja jäsenrekisterin ylläpidosta vastasi MIELI  Suomen Mielenterveys ry. Vuoden aikana on lähetetty kaksi jäsenkirjettä.

Suurimmat yhdistyksen menoerät olivat palkat ja tilavuokrat. Toiminta-avustuksia yhdistys on v. 2020 saanut STEAlta, Viola Ranin -säätiöltä, Tre Smeder -säätiöltä, Vuokon luonnonsuojelusäätiöltä sekä Helsingin kaupungilta asukasosallisuus- ja kaupunkiluontokeskustoimintaan.

Varainhankintana yhdistys on myynyt tukituotteita, kerännyt palstavuokraa sekä järjestänyt kaksi pienkeräystä Lapinlahti-säätiön perustamista varten. Tukituotteita myydään Kahvila Lähteen ja Puodin yhteydessä.

Kirjanpitotoimistona toimii Harald Oy. Tilintarkastusyhteisönä toimi AuditPlan Oy.

Työterveyshuollosta vastaa Vantaan työterveysliikelaitos. Tuula Sundman toimi työsuojelupäällikkönä, kunnes hänen työsuhteensa loppui Lapinlahden Lähteellä vuoden lopussa.

TAPAHTUMAT 

Yhdistys järjesti luentoja ja muita tilaisuuksia Lapinlahden Lähteellä silloin, kun pandemiatilanne sen salli. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 71 yleisölle avointa tapahtumaa ja luentoa, joihin osallistui yhteensä noin 5600 kävijää. Jotkut perinteeksi muodostuneet tapahtumat siirrettiin verkkoon, muutama jouduttiin perumaan kokonaan. Tapahtumien lisäksi järjestettiin n. 20 mielenterveys-, kulttuuri- ja luontoaiheista näyttelyä, joiden kävijämäärä oli reilu 2000.

Vuoden aikana järjestettiin mm. Lapinlahti LUX, Hengähdä hetki – perheet yhdessä, Lapinlahden pihabongaustapahtuma, Hiihtolomaviikon aarrepolku, Lapinlahden puistokirppikset, Hyvä mieli -senioritapahtuma, Sadonkorjuujuhla, Lapinlahti Loves Art and Life, Elävien ääniä, Pyhäinpäivän tapahtuma sekä Kukkasipuleiden istutustalkoot.

Verkossa järjestettäviä tapahtumia oli Uusimaa-viikon luontopäivä yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa sekä Aleksis Kiven päivä -tapahtuma.

Mental Health Art Week -tapahtumaa, juhannustapahtumaa sekä itsenäisyyspäivän etkoja ei koronatilanteen takia järjestetty vuonna 2020.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.