Skip to main content

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

ProLapinlahti musta

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry – Pro Lappviken förening för mental hälsa rf on v. 1988 perustettu kansalais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä ja luontoarvoja. Yhdistys on vuodesta 2017 toiminut myös MIELI Suomen Mielenterveys ry:n paikallisseurana. Yhdistyksellä on vuonna 2019 perustettu tytäryhtiö Pro Lapinlahden tuki Oy, joka tarjoaa kahvila- ja saunapalveluja Lapinlahden Lähteellä.

Yhdistys perustettiin alun perin puolustamaan uhan alle joutuneen sairaalatoiminnan jatkumista Lapinlahdessa. Yhdistyksen arvot ovat avoimuus, läpinäkyvyys, ihmisarvo ja Lapinlahden arvo. Arvot toimivat kaiken toiminnan perustana. Pro Lapinlahden perustehtävä on puolustaa ja vaalia Lapinlahden aluetta kaikille kuuluvana keitaana. Kaikkien Lapinlahdessa tehdään arvokasta työtä yksinäisyyden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, luodaan uudenlaista yhteisöllistä kaupunkikulttuuria ja tarjotaan kasvualusta yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle ja taiteelle.

Yhdistys toimii yhdistävänä alustana Lapinlahden entiselle sairaala-alueelle syntyneelle verkostomaiselle yhteistyön muodolle, jonka toiminnan keskiössä on kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. Yhdistys haluaa vaalia kansalaislähtöisyyttä ja -aktiivisuutta, joka on ollut Pro:n toiminnan perusta yhdistyksen alusta alkaen.

Yhdistys vastaa Lapinlahden Lähteen kaikille avoimesta, monimuotoisesta kulttuuri-, luonto- ja tapahtumatoiminnasta. Yhdistyksen toiminta antaa ihmisille tietoa ja mahdollisuuden tulla mukaan arvokkaan kulttuuriympäristön suojeluun ja myös ilmastonmuutosta torjuvaan aktiiviseen ja vastuulliseen toimintaan. Tavoitteena on, että Lapinlahti tarjoaa luottamuksen ja inhimillisten kohtaamisten areenan matalan kynnyksen tapahtumien ja yhteisten tilojen kautta. Yhdistyksen toimintaan osallistuvat saavat voimaantumisen kokemuksia, sosiaalisia kontakteja sekä merkityksellisyyden kokemuksia.

Toiminta lisää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta ja käyttää taidetta mielenterveyteen liittyvien teemojen esiin nostajana ja stigmojen poistajana. Yhdistyksen toiminnassa kulttuuri toteutuu matalan kynnyksen kaupunkikulttuurina, tapahtumina, kulttuuriympäristön vaalimisena ja kokeilukulttuurina. Osallisuus toteutuu mm. vapaaehtoistoiminnan, harjoitteluiden sekä erilaisten työllistämistoimintojen kautta.

Visiossaan yhdistys on Helsingin kaupungille arvostettu ja toiminta-alueellaan strateginen kumppani, joka tukee mm. alueen hyvinvointitalouden kehittymistä. Lapinlahden Lähde toimii osaltaan innoittajana uusien yhteisöllisten tilojen syntymiselle pääkaupunkiseudulla.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Toimintavuoden aikana yhdistys vastaa siitä, että nykyinen toiminta säilyy ja kehittyy strategian mukaisesti ja että yhdistys on valmiudessa jatkamaan toimintoja kaupungin päätösten mukaisessa toimintaympäristössä.

Omistajaohjauksessaan yhdistys pyrkii tukemaan tytäryhtiön kahvila- ja saunatoimintaa, jotta nämä pystytään säilyttämään elävöittämässä Lapinlahtea.

Lapinlahden rakennusten toiminta tukee kaupungin yhteiskunnallisia tehtäviä mm. vahvistaen kolmannen sektorin toimintaa. Aiesopimuksiin pohjautuvaa sote-toimintaa kaupungin kanssa vahvistetaan sekä Lapinlahden Lähde -toiminnan että MIITTI-hankkeen kautta.

Koronapandemia ja sen mukaiset erityisjärjestelyt vaikuttavat yhdistyksen toimintaan vuonna 2021. Ihmisten liikkumisen ja fyysisten tapaamisten rajoittaminen tuo lisähaasteita yhdistyksen mielenterveyttä ja yhteisöllisyyttä edistävän toiminnan toteuttamiseen, joka aiemmin on vahvasti nojannut fyysiseen kohtaamiseen Lapinlahdessa.

Yhdistys on löytänyt keinoja toteuttaa ja siirtää toimintoja digitaaliseen muotoon ja verkkoympäristöön. Näin on pystytty turvaamaan joidenkin jo toimintaan kiinnittyneiden henkilöiden osallistumismahdollisuudet. Verkossa toteutettu toiminta on myös tuonut uusia ihmisiä yhdistyksen toimintaan.

3. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen vuonna 2021

Yhdistys jatkaa vuoden aikana vahvana toimijana ja yhdistyksen arvojen mukaisesti sisällöntuottajana ja mielenterveystyön, kulttuuriperinnön sekä monimuotoisen kaupunkiluonnon vaalijana Lapinlahdessa. Se kehittää myös uusia toimintamuotoja, joilla vastataan kohderyhmien tarpeisiin. Koronapandemian mukana tuomiin haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä verkkoympäristössä tapahtuvia toimintoja. Verkkotoimintoja kehittäessä hyödynnetään yhteistyöverkostoihin ja kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden osaamista.

Yhdistys kehittää yhteistyötä Lapinlahden Lähde Oy:n, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon sekä muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhdistys vahvistaa edelleen verkostoitumistaan ja painottaa mm. vapaaehtoistoiminnan vahvistamista, etenkin Suomen mielenterveysseuran tukihenkilötoiminnan kautta.

Yhdistyksen inklusiivista, maahanmuuttajien ja kantaväestön kohtaamisia edistävää MIITTI-toimintaa vahvistetaan ja vakiinnutetaan palkkaamalla kokopäiväinen hankepäällikkö sekä hanketyöntekijä STEAn myöntämän hankeavustuksen turvin. Venetsia-rakennuksen avointa toimintaa vahvistetaan vuokraamalla MIITTI-hankkeelle ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva Avoin tila. Tämä mahdollistaa myös synergiaa kaupunkiluontokeskuksen ja MIITTI-toiminnan välillä.

Vahvistetaan Mental Museum -toimintaa, joka tuo esille sekä Lapinlahden omaa rikasta historiaa että mielenterveyshoidon historian kehittymistä. Museon yhteydessä tarjottavia historiakierroksia, luentoja ja mielenterveysteemaista näyttelytoimintaa kehitetään edelleen.

Strategian uusimistyö aloitetaan syksyllä 2021. Uusi strategia laaditaan hallituksen ja henkilöstön yhteistyönä.

4. Yhdistyksen toiminta vuonna 2021

Yhdistys vastaa vuonna 2021 monesta toiminnasta Lapinlahden Lähteellä ja vakiinnuttaa kaikille avointa kulttuuri-, hyvinvointi- ja tapahtumatoimintaansa. Yksinäisyyttä vähentävää ja mielenterveyttä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää toimintaa toteutetaan pääasiallisesti STEAn myöntämällä kohdennetulla avustuksella, eli STEAn myöntämällä hankeavustuksella, Helsingin kaupungin asukasosallisuusavustuksella sekä Helsingin kaupungin luontokeskustoiminnalle myöntämällä avustuksella.  Viola Raninin säätiön avustuksella toteutetaan yhdistyksen kesätoimintaa. Rahoitus mahdollistaa sen, että rakenteiden, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen jatkuu.

Lapinlahden Lähteen toiminnoissa on jatkossakin harjoittelijoita, työkokeilijoita ja kuntouttavaa työtoimintaa, jota varten on oltava riittävästi ohjausresursseja.

Toimintavuoden aikana yhdistys vastaa siitä, että nykyinen toiminta säilyy ja kehittyy strategian mukaisesti ja yhdistys on valmiudessa jatkamaan toimintoja kaupunkipoliittisten päätösten asettamilla reunaehdoilla.

MIITTI-toiminta

Vuonna 2017 alkanutta inklusiivista MIITTI (Monikulttuurisuus, Ihmisyys, Ilo, Toiminnallisuus, Turvallisuus ja Innovaatio) -toimintaa kehitetään ja vahvistetaan STEAn MIITTI – Kohtaamisia ja hyvinvointia Lapinlahden Lähteellä (2021–23) -hankkeelle myöntämällä avustuksella. Hankkeen kohderyhmä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat maahanmuuttajat, jotka kärsivät yksinäisyydestä tai sosiaalisten verkostojen puutteesta. Toiminnassa pyritään tavoittamaan heistä erityisen haavoittuvassa asemassa ja vaikeasti tavoitettavissa olevat ryhmät, kuten pakolaistaustaiset, turvapaikanhakijat) yksinhuoltajaäidit sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret aikuiset sekä Lähi-Idän maista tulleet aikuiset miehet.

Tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä, lisätä kohderyhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä vähentää eri kulttuureihin liittyvien ennakkoluuloja ja stigmaa. Toiminta on kohderyhmälähtöistä ja toimintamuotoina on mm. avoin tapaamispaikkatoiminta; mielenterveystaitoja lisäävät ryhmät, koulutukset ja työpajat; fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistavat ryhmät; seksuaaliterveysaiheiset keskusteluryhmät; Theatre of the oppressed -menetelmään perustuvat draamaryhmät sekä Story Sharing Café MIITTI -tarinatyöpajat ja -tapahtumat.

Yhteistyötä tehdään mm. Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen ensilinjan maahanmuuttajapalvelujen kanssa, Nicehearts ry:n, Mieli ry:n, Sininauhasäätiön, HIV-Säätiön, Helsingin työväenopiston sekä Story Sharing Universum ry:n kanssa.

Toimintaa jatketaan vuonna 2021 myös Helsingin kaupungin asukasosallisuusavustuksella, joka mahdollistaa matalan kynnyksen toimintaa sekä sen, että yhdistys voi tarjota ilmaisia toimitiloja järjestöille ja muille yleishyödyllisille toimijoille päärakennuksessa sijaitsevissa Valo- sekä MIITTI-tiloissa. Toiminnassa toteutetaan lempeää inkluusiomallia luomalla ympäristö, jossa yksilöt ja ryhmät voivat hyvin ja jossa alueen asukkaat kohtaavat ja ovat yhdessä uusien tulijoiden kanssa.

Sjunde Mars Fonden, SAMS – samarbetsförbundet kring funktionshinder sekä Tre Smeder -säätiöiden myöntämillä pienemmillä avustuksilla toteutetaan mielenterveyttä edistävää kulttuuri- ja taidepainotteista ryhmätoimintaa.

Kaupunkiluontokeskus ja muu luontotoiminta

Lapinlahteen on syntynyt kahden edellisen toimintavuoden (2019–2020) aikana kaupunkiluonnon info- ja toimintakeskus. Keskuksella on säännölliset aukioloajat ja säännöllistä, kaikille avointa toimintaa. Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan Lapinlahden Löytäjät -rahoituksesta on jäljellä kolmas toimintavuosi: 2021. Tavoitteena on pysyvä, juurtunut toimintamalli, johon haemme rahoitusta vuodelle 2022.

Lähteen kaupunkiluontokeskuksen tarkoituksena on lisätä hyvinvointia tukevia luontokontakteja ja luonnonmukaisen elämäntavan juurtumista tarjoamalla matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia Lapinlahdessa paikkalähtöisesti. Myös taide, musiikki sekä luontoliikunta ovat mukana luontosuhteen tutkailun ja edistämisen menetelminä. Hanke vahvistaa kestävää kaupunkikulttuuria lisäämällä osaamista ja keinoja elää ekologista kaupunkielämää tarjoamalla yhteisöllisiä kokemuksia ryhmissä luontoharrastusten parissa.

Toimintaa toteutetaan mm. järjestämällä luontoon liittyviä avoimia tai tilattavia tapahtumia, työpajoja, luentoja ja opastuksia. Kaupunkiluontokeskuksessa löytää tietoa monimuotoisesta Lapinlahden ja pääkaupunkiseudun kaupunkiluonnosta. Luontokeskus tarjoaa mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön sekä harjoittelu- tai työkokeilupaikkoja ja tekee yhteistyötä eri järjestöjen, yritysten ja kaupungin toimijoiden kanssa.

Vuonna 2021 kaupunkiluontokeskus järjestää uutena toimintamuotona puutarhakerhotoimintaa, joka tarjoaa opastusta ja tukea luonnonmukaiseen yhteisöviljelyyn.

Yhdistyksellä on sopimus Helsingin kaupungin kanssa palstaviljelytoiminnan hallinnoinnista, joka on voimassa vuoteen 2029. Arvokkaassa, historiallisessa puistossa sijaitseva palsta-alue pidetään erityisen hyvin hoidettuna. Yhdistys syventää yhteistyötään palstatoimikunnan kanssa jatkona vuonna 2020 aloitetulle työlle.

Luontokeskuksen toimintaa kehitetään vuonna 2021 paikkalähtöisen ympäristökasvatusmallin mukaisesti, mikäli ELY-keskus myöntää hankkeelle avustusta. Tavoitteena on jalkauttaa tarjoumateoriaan pohjaavaa toimintamallia tällä paikkalähtöisen ympäristökasvatusmallin hankkeella, jonka tarkoituksena on tukea kaupunkilasten läheisen paikka- ja luontosuhteen muodostumista lasten tarpeisiin vastaten. Tavoitteena on myös kouluttaa varhaiskasvatuksen ja alakoulun kasvattajia paikkalähtöisen ympäristökasvatuksen toteuttamiseen lasten luontosuhteen tukemiseksi sekä tuottaa ja tarjota teemallisia ympäristökasvatuspaketteja varhaiskasvatukseen, esikouluopetukseen, alaluokille, yläluokille ja lukiolaisille.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta
Kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittainen sääntömääräinen kokous sekä tarpeen mukaan 5–10 hallituksen kokousta.

Tapahtumat

Lapinlahden Lähteellä tuotetaan vuonna 2021 tapahtumia koronarajoitteiden puitteissa sekä Lapinlahdessa että suoratoistoina ja tallenteina verkkoympäristössä. Säännöllisiä vuosittaisia tapahtumia ovat mm. Kylvö-tapahtuma, Uusimaa-viikko, linturetki keväällä, Helsinki-päivä, Sadonkorjuujuhla, Taiteiden yö, Aleksis Kiven päivä, Elävien ääniä ja Kukkasipulien istutustalkoot syksyllä sekä joulu- ja juhannusajan avoin toiminta. Vuonna 2021 pyrimme toteuttamaan tapahtumat mahdollisuuksien puitteissa.

Pro Lapinlahti toteuttaa yhdessä Lapinlahden Lähteen muiden toimijoiden ja MIELI ry:n kanssa Mental Health Art Week -tapahtumaa.

Viestintä ja vaikuttaminen

  • Yhdistys hallinnoi Lapinlahden Lähteen verkko- ja Facebook-sivuja, lisäksi ylläpidetään omia verkkosivuja (prolapinlahtiry.fi) ja sosiaalista mediaa.
  • Yhdistys vastaa Lapinlahden Lähteen kuukausittaisesta uutiskirjeen toimittamisesta ja lähettämisestä.
  • Vaikuttaminen ja edunvalvonta jatkuu yhteistyössä Lapinlahden Lähteen muiden toimijoiden kanssa.
  • Jäsenhankinta ja -huolto: Erityisesti jäseniksi pyritään saamaan Lapinlahden Lähteen toimijoita, kuten vapaaehtoisia ja vuokralaisia. Jäsenrekrytointia tehdään tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa.
  • Yhteistyösuhteet: Pro Lapinlahti jatkaa verkostoitumistaan. MIELI ry:n paikallisyhdistyksenä toimiminen ja hankkeet tuovat uusia kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia muun muassa oppilaitosten, sosiaalialan toimijoiden ja mielenterveys- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen hallinnon kehittäminen

Hallitustyöskentelyä kehitetään siten, että kullakin hallituksella jäsenellä on selkeitä vastuutehtäviä.

Yhdistys toteuttaa myös edellisen vuoden toiminnantarkastajan huomioita ja ehdotuksia.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.