Skip to main content

Helsingin kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen suunnittelutilaisuus Lapinlahdessa 21.9.2022

Kokoonnuimme lukuisten järjestö- ja korkeakoulutoimijoiden sekä Helsingin kaupungin kanssa keskiviikkona 21.9.2022 suunnittelemaan Helsingin kulttuurihyvinvoinnin yhteyspistettä. Tilaisuus oli erittäin onnistunut!

Kulttuurihyvinvointitoiminnalla tarkoitetaan tässä hankkeessa kynnyksetöntä kokonaishyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävää ryhmätoimintaa, jossa taide ja kulttuuri ovat toiminnan keskiössä. Taiteen menetelmistä käsitteen piirissä ovat laajasti musiikki, teatteri, kuvataide, tanssi, sirkus, sanataide, pelitaide, mediataide ja monitaide. Toimintaa ohjaa taiteen ammattilainen, ja toiminnassa voidaan hyödyntää myös työparimallia, jossa mukana voi olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tai esimerkiksi taideterapeutti sekä mahdollisesti myös kokemusasiantuntija.

Kulttuurihyvinvointitoiminnan keskiössä ovat osallistujat ja heidän aktiivinen roolinsa myös toiminnassa käytettävän taidemuodon sekä toteutustavan määrittelyssä. Kulttuurihyvinvointitoiminnassa taideprosessi voi pitää sisällään julkiseen ulostuloon (esim. näyttelyyn tai produktioon) tähtäävän päämäärän, mutta toisaalta se voi olla myös suljettu ryhmäprosessi – riippuen osallistujien tarpeista ja toiveista.

Perusteilla olevan Helsingin kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen keskeisimpiä tavoitteita tulisivat olemaan seuraavat:

  • Mielenterveyskuntoutujien (ja myös toiminta-alueen väestön laajemmin) kokonaishyvinvoinnin mitattu paraneminen.
  • Pääkaupunkiseudun kulttuurihyvinvointiverkoston toimijoiden kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden osallisuuden ja toimijuuden lisääntyminen, kulttuuristen oikeuksien parantuminen ja sosiaalisten verkostojen kasvaminen.
  • Pääkaupunkiseudun kulttuurihyvinvointijärjestöjen resurssien tehokkaampi käyttö, synergiahyödyt ja päällekkäisyyksien karsiminen.
  • Tehokkaampi palveluohjaus kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen sekä järjestöjen tarjoamien kulttuurihyvinvointipalvelujen nivelkohdassa.
  • Pääkaupunkiseudun kulttuurihyvinvointitoimijoiden toimintoihin osallistuvien henkilöiden aktivoiminen myös verkoston muiden palveluiden pariin tehokkaamman ”ristiinpölytyksen” keinoin.
  • Verkoston toimintojen piirissä olevien henkilöiden kokonaismäärän kasvattaminen tehokkaamman viestinnän, markkinoinnin ja yhteistoiminnan keinoin.
  • Yksinäisyyden ja mielenterveyden häiriöihin liittyvien stigmojen vähentäminen.
  • Ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja äänen antaminen aliedustetuille ihmisryhmille taiteellisen ilmaisun keinoin.

Me kaikki Helsingin kulttuurihyvinvoinnin yhteyspistettä suunnittelemassa olevat tahot emme voisi olla enempää yhtä mieltä tämän yhteyspisteen tarpeellisuudesta ja tavoitteista! Toivotaankin, että se saisi tarvittavan rahoituksen ja voisi aloittaa toimintansa vuonna 2023.

Suurkiitos Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalle, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:lle, Taiteen Sulattamolle, Taikusydämelle, Mielenterveysyhdistys HELMI ry:lle, Aalto-yliopistolle, Diakonissalaitokselle, MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle, Nyyti ry:lle, Lilinkotisäätiölle, Kohtaus ry:lle, Alvi ry:lle, Majakka ry:lle, Etappi ry:lle, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:lle, Leikkiväki ry:lle ja Taiteen edistämiskeskukselle.


Lapinlahden Lähde

Kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingissä. Olemme turvallisempi, yhdenvertainen tila ja tuomitsemme kaiken syrjinnän.