Skip to main content

Suunnitelma jättihostellista kuumensi tunteita Lapinlahti-työpajassa

Suunnitelma jättihostellista kuumensi tunteita Lapinlahti-työpajassa Suunnitelma jättihostellista kuumensi tunteita Lapinlahti-työpajassa

15.3.2023
Lapinlahti-yhteisö
Tiedote
Vapaa julkaistavaksi

Kuva: Katariina Hillo

(In English below)

Helsingin kaupunki, kiinteistösijoitusyhtiö NREP ja Kiinteistö Oy Kaapelitalo järjestivät 9.3. hyvin kiivastunnelmaisen työpajan, jossa esiteltiin tarkennettu Lapinlahden tulevaisuuden toimintakonseptisuunnitelma.

Konseptiin sisältyvä suuri hostelli sekä suunnitteluprosessin ongelmat herättivät erityistä kritiikkiä ja huolta Lapinlahti-yhteisössä sekä paikalla olleissa muissa kaupunkilaisissa. Lapinlahti-yhteisö vaatii Helsingin kaupungilta suunnitteluprosessiin lisää tasapuolisuutta, helsinkiläisten mielipiteiden tarkempaa kuuntelemista sekä liiallisen kaupallisuuden välttämistä.

Yhteisö tukijoineen ja kumppaneineen tarjoaa alueen vaihtoehtoiseksi kehittämisratkaisuksi Lapinlahti 360 -suunnitelmaa, jolle he edellyttävät reilua kohtelua Lapinlahden tulevaisuutta suunniteltaessa ja siitä päätettäessä.


Helsingin kaupunki järjesti torstaina 9.3. Kaapelitehtaalla Lapinlahden sairaala-alueen tuleva käyttö -työpajan, jossa esiteltiin Helsingin kaupungin, kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon suunnittelemaa toimintakonseptia Lapinlahden tulevaisuudesta. Työpajan aluksi kuultiin puheenvuorot Kaapelitaloa edustaneelta Kai Huotarilta, Helsingin kaupungin erityisasiantuntija Mia Kajanilta ja yhdessä NREP:n kanssa Lapinlahden kehityssuunnitelmaa tekevän Ark-byroo Oy:n arkkitehti Marianna Heikinheimolta.

Puheenvuorojen jälkeen keskusteltiin ryhmissä ja kootusti, ajoittain hyvin kiivashenkisestikin, toimintakonseptisuunnitelmasta, jonka kiistanalaisin kohta on päärakennukseen suunniteltu erittäin suurikokoinen hostelli. Sille on varattu yli kolmasosa päärakennuksen tiloista, kolmesta kerroksesta. Lapinlahti-yhteisön jäsenistä ja muista kaupunkilaisista koostuneiden keskustelijoiden mielestä hostelli häiritsisi talon muuta toimintaa ja toisi rauhattomuutta alueelle sekä muuttaisi sen luonnetta turhan paljon. Tässä samaisessa konseptissa on varattu nykyisten tyyppisille mielenterveystoiminnoille ja luovien alojen tekijöille vain alle neljännes Lapinlahden sairaalan tiloista, kun taas kaupalliselle hostelli- ja ravintolatoiminnalle on varattu yhteensä lähes puolet alueen tiloista, vaikka alueen uniikki identiteetti ja yhteiskunnallinen arvonluonti perustuvat ennen kaikkea ensiksi mainittuihin toimintoihin. Lisäksi Helsingin kaupunkia kritisoitiin muun muassa suunnitteluprosessin tasapuolisuuden puutteesta sekä kaupunkilaisten palautteiden riittämättömästä huomioimisesta.

Lapinlahti-yhteisön mielestä tärkeintä on se, että Helsingin kaupunki kehittäisi Lapinlahtea helsinkiläisille ja helsinkiläisten, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien, lähtökohdista – ei kansainvälisen kiinteistösijoittajan intresseistä lähtien. Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin pitää olla aidosti avoin ja osallistava. Viime vuosina tuhansien Lapinlahti-asiassa lausuntonsa antaneiden ihmisten mielipiteet tulee huomioida. Lisäksi Helsingin kaupunkiorganisaatiossa kaikkien toimialojen pitäisi osallistua Lapinlahti-päätöksentekoon, ei vain kaupunkiympäristötoimialan.

Lapinlahden toimintojen painopistettä ei saa siirtää liian kaupalliseen suuntaan, vaan niiden pitää jatkossakin nojata alueelle kansalaislähtöisesti syntyneisiin toimintoihin. Lapinlahti-yhteisö on osoittanut, että Lapinlahden toimintoja on mahdollista pyörittää taloudellisesti kannattavasti jo nykytoimintojen pohjalta – inklusiivisena Kaikkien Lapinlahtena.

Alueen nykyinen, lukuisiin pienempiin vuokralaisiin perustuva malli on taloudellisesti kestävämpi ja pohjalla kuin Helsingin kaupungin, NREP:n ja Kaapelitalon alueelle suunnittelema huomattavasti harvempien, mutta isompien vuokralaisten malli. Alueesta ja sen rakennuksista on mahdollista tehdä vieläkin avoimempia, kadottamatta kuitenkaan alueen erityistä henkeä ja rauhaa. Puiston suojelua pitää vahvistaa, eikä Satamatunneli tai mikään muukaan rakennushanke saa vaarantaa sen luonto- ja virkistysarvoja. Lisäksi Lapinlahtea tulee vaalia ja kehittää rakennetusta, luonnollisesta ja aineettomasta kulttuuriympäristöstä koostuvana kokonaisuutena. Rakennusten osalta tämä tarkoittaa minimitasolla sitä, että suunnittelussa pidetään mukana alueen kaikki rakennukset eikä vain taloudellisesti kaikkein kiinnostavimpia, kuten Helsingin kaupungin, NREP:n ja Kaapelitalon tämänhetkisessä esityksessä. Alueelle suunniteltujen toimintojen tulee taata alueen rauhan sekä luonto- ja virkistysarvojen säilyttäminen myös jatkossa.

Lapinlahti-yhteisö tukijoineen ja kumppaneineen tarjoaa Lapinlahden tulevaksi toimintakonseptiksi omaa Lapinlahti 360 -suunnitelmaansa. Kyseinen suunnitelma perustuu Lapinlahden yli 180-vuotiseen mielenterveystyön perinteeseen sekä alueelle syntyneeseen, kansalaislähtöiseen taide-, kulttuuri-, järjestö-, pienyrittäjyys- ja hyvinvointitoimintaan.

Lapinlahti 360 -suunnitelmaan pääset tutustumaan osoitteessa https://lapinlahdenlahde.fi/360-2/

Helsingin kaupungin Kerrokantasi-kysely koskien kaupungin, NREP:n ja Kaapelitalon toimintakonseptiluonnosta on avoinna 2.4.2023 asti osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/lapinlahti-konseptiluonnos?lang=fi

Katso kuvia 9.3. järjestetystä työpajasta osoitteessa https://rb.gy/vyymgy

Lapinlahti-yhteisö koostuu Helsingin Lapinlahden entisen mielisairaalan alueen nykytoimijoista, heidän työntekijöistään ja vapaaehtoisistaan, alueen asukkaista, alueen aktiivikävijöistä ja alueen nykytoimintojen tukijoista. Lapinlahti-yhteisön pääoperaattorit ovat Lapinlahden Lähde Oy, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo ja Kakspy Palvelut Oy

Lisätietoja antaa koko Lapinlahti-yhteisön puolesta

Ville Pellinen
Toimitusjohtaja
Lapinlahden Lähde Oy
[email protected]
040 665 6605

A plan for a giant hostel heated up emotions at the Lapinlahti workshop

15.3.2023
Lapinlahti Community
Press release
Free for publication

Photo: Katariina Hillo

On 9 March, the City of Helsinki, real estate investment company NREP and Kiinteistö Oy Kaapelitalo organised a very lively workshop to present the revised Lapinlahti future operating concept plan.

The large hostel included in the concept and the problems in the planning process raised particular criticism and concerns among the Lapinlahti community and other residents present. The Lapinlahti community demands more fairness from the City of Helsinki in the planning process, more careful listening to the opinions of Helsinki residents and avoiding excessive commercialism.

The community and its supporters and partners are offering the Lapinlahti 360 plan as an alternative development solution for the area, for which they demand fair treatment in planning and deciding the future of Lapinlahti.

On Thursday 9 March, the City of Helsinki organised a workshop on the future use of the Lapinlahti hospital area at Kaapelitehdas, where the City of Helsinki, the international real estate investment company NREP and Kiinteistö Oy Kaapelitalo presented a concept for the future of Lapinlahti. The workshop started with presentations by Kai Huotar, representing Kaapelitalo, Mia Kajan, City of Helsinki Specialist, and Marianna Heikinheimo, an architect from Ark-byroo Oy, which is working with NREP on the development plan for Lapinlahti.

The presentations were followed by a group discussion and a collective, at times very heated, debate on the concept plan, the most controversial point of which is the very large hostel planned for the main building. More than a third of the main building’s space, three floors, has been reserved for it. Discussants, including members of the Lapinlahti community and other residents, argued that a hostel would disrupt other activities in the building, create a sense of unrest in the area and change its character too much. In this same concept, only less than a quarter of the space in Lapinlahti Hospital is reserved for existing types of mental health and creative activities, while commercial hostel and restaurant activities together occupy almost half of the space in the area, even though the unique identity and social value creation of the area is primarily based on the former. In addition, the City of Helsinki was criticised for, among other things, a lack of fairness in the planning process and insufficient consideration of residents’ feedback.

The Lapinlahti community believes that the most important thing is for the City of Helsinki to develop Lapinlahti for Helsinki residents and Helsinki residents, especially the vulnerable, and not from the interests of an international real estate investor. The planning and decision-making process must be genuinely open and inclusive. The opinions of the thousands of people who have given their opinions on the Lapinlahti case in recent years must be taken into account. In addition, all departments within the Helsinki City organisation should be involved in the decision-making process on Lapinlahti, not just the Urban Environment Department.

The focus of Lapinlahti’s activities must not be shifted in an overly commercial direction, but must continue to be based on the activities that have been created in the area in a citizen-oriented way. The Lapinlahti community has shown that it is possible to run Lapinlahti’s activities in an economically viable way on the basis of the current activities – an inclusive Lapinlahti for all.

The current model in the area, based on a large number of smaller tenants, is more economically sustainable and more grounded than the much smaller but larger tenant model planned for the area by the City of Helsinki, NREP and Kaapelitalo. It is possible to make the area and its buildings even more open, without losing the special spirit and tranquillity of the area. The protection of the park must be strengthened, and neither the harbour tunnel nor any other building project must jeopardise its natural and recreational values. In addition, Lapinlahte must be preserved and developed as a whole, consisting of a built, natural and intangible cultural environment. In terms of buildings, this means at a minimum that all the buildings in the area are included in the planning, and not just the most economically attractive ones, as in the current proposal by the City of Helsinki, NREP and Kaapelitalo. The activities planned for the area must ensure that the peace and quiet of the area and its natural and recreational values are maintained in the future.

The Lapinlahti community, with its supporters and partners, is offering its own Lapinlahti 360 plan as a future concept for Lapinlahti. This plan builds on Lapinlahti’s more than 180-year tradition of mental health work and the citizen-driven arts, culture, organisations, small businesses and well-being activities that have emerged in the area.

The City of Helsinki’s Kerrokantasi survey on the City, NREP and Kaapelitalo’s concept design is open until 2.4.2023 at https://kerrokantasi.hel.fi/lapinlahti-konseptiluonnos?lang=en

See photos from the workshop held on 9 March at https://rb.gy/vyymgy

The Lapinlahti community consists of the current actors of the former Lapinlahti mental hospital area in Helsinki, their employees and volunteers, residents of the area, active visitors to the area and supporters of the current activities in the area. The main operators of the Lapinlahti Community are Lapinlahden Lähde Oy, Pro Lapinlahti mental health association, Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo and Kakspy Palvelut Oy.

For more information, please contact on behalf of the Lapinlahti community

Ville Pellinen
Managing Director
Lapinlahti Lähde Oy
[email protected]
040 665 6605


Lapinlahden Lähde

Taiteiden, kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus Lapinlahden entisessä mielisairaalassa Helsingissä.

Comments (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *